Dội ngủ cán bộ giáo viên

Năm học 2017 - 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP TDM   BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN    
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ    Học kỳ : I Năm học : 2017 - 2018    
         
STT Họ và tên Nữ Ngày tháng
năm sinh
Năm
vào ngành
Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ
được giao
Số tiết
trong tuần
Kiêm nhiệm Buổi dạy
(Sáng, Chiều)
Số học sinh Ghi
 chú
1 Phạm Văn Xuân   15/05/1965 09/1989 Cử nhân QL GD Hiệu Trưởng   BT chi bộ      
2 Huỳnh Thị Hồng x 1/21/1967 09/1990 ĐH Tiểu học Phó Hiệu trưởng          
3 Phan Ngọc Tuyết x 08/12/1979  09/1999 ĐH Tiểu học Phó Hiệu trưởng          
4 Nguyễn Thị Cháy x 08/06/1986 12/2007 ĐH Kế toán Kế toán          
5 Nguyễn Thị Mỹ x 16/01/1991 03/2014 TC QTVP Văn thư   Tổ trưởng Tổ VP      
6 Nguyễn Ngọc Phi x 01/01/1982 10/2004 CĐ TD-CT Đội Tổng phụ trách Đội          
7 Nguyễn Văn Đức   4/10/1978 09/1998 Trung cấp tiểu học Phổ cập giáo dục          
8 Đoàn Ngọc Diễm Nhi x 27/08/1993 09/2014 Trung cấp tiểu học Thiết bị          
9 Huỳnh Thị Ngọc Lan x 22/05/1992 03/2013 TC Y tế Y tế   Tổ phó Tổ VP      
10 Nguyễn Thị Ngọc Sang x 1/10/1993 09/2015 CĐ Anh văn Thư viện           
11 Đặng Thị Liễu x 1970 09/2009 4/12 Nhân viên phục vụ          
12 Phạm Thị Liễu x 1982 09/2015 5/12 Nhân viên phục vụ          
13 Đặng Văn Lâm   5/27/1974 12/2010 6/12 Nhân viên bảo vệ          
14 Đinh Thái Phương   1985 09/2013 11/12 Nhân viên bảo vệ          
15 Lữ Văn Thiệt   1971 06/2016 9/12 Nhân viên bảo vệ          
16 Huỳnh Thị Thu Diễm x 05/08/1979 10/2000 ĐH Tiểu học Hậu sản          
17 Lê Thị Mỹ Duyên x 30/11/1992 09/2014 Trung cấp tiểu học Hậu sản          
18 Huỳnh Kim Chi x 09/06/1987 09/2010 ĐH Tiểu học Dự trữ          
19 Mai Tuyết Trinh x 7/12/1967 09/1986 TC Tiểu học Dạy lớp 1/1 22   Sáng
Chiều
41  
20 Lê Thị Thanh x 10/20/1968 09/1987 TC Tiểu học Dạy lớp 1/2 22   Sáng
Chiều
41  
21 Trương Mỹ Huệ x 6/16/1979 10/2002 ĐH Tiểu học Dạy lớp 1/3 22   Sáng
Chiều
41  
22 Phạm Thảo Nguyên x 20/01/1992 09/2013 ĐH Tiểu học Dạy lớp 1/4 22   Sáng
Chiều
41  
23 Huỳnh Thị Bích Tuyền x 18/08/1989 09/2012 CĐ Tiểu học Dạy lớp 1/5 22   Sáng
Chiều
40  
24 Nguyễn Thị Kim Hằng x 11/20/1989 09/2010 ĐH Tiểu học Dạy lớp 1/6 22 Tổ trưởng Tổ lớp 1 Sáng
Chiều
40  
25 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 21/10/1991 09/2012 CĐ Tiểu học Dạy lớp 1/7 22   Sáng
Chiều
41  
26 Nguyễn Hồng Nhung x 06/12/1988 09/2011 ĐH Tiểu học Dạy lớp 1/8 22 Tổ phó Tổ lớp  1
Chủ tịch CĐ
Sáng
Chiều
41  
27 Nguyễn Thị Huỳnh Giao x 17/02/1978 09/2001 ĐH Tiểu học Dạy lớp 1/9 22   Sáng
Chiều
41  
28 Phan Thị Kiều Trang x 01/01/1993 09/2016 ĐH Tiểu học Dạy lớp 1/10 22   Sáng
Chiều
41  
29 Trần Thị Thanh Mai x 16/05/1970 09/1992 CĐ Tiểu học Dạy lớp 2/1 22 Tổ trưởng Tổ lớp 2 Sáng
Chiều
39  
30 Nguyễn Thành Lập   17/02/1967 09/1987 CĐ Tiểu học Dạy lớp 2/2 22   Sáng
Chiều
39  
31 Nguyễn Thị Thúy Kiều x 1994 09/2016 ĐH Tiểu học Dạy lớp 2/3 22   Sáng
Chiều
38  
32 Nguyễn Thị Nhàn x 08/03/1976 09/1995 ĐH Tiểu học Dạy lớp 2/4 22 Tổ phó Tổ lớp 2 Sáng
Chiều
38  
33 Lê Thành Tâm   10/10/1967 09/1986 TC Tiểu học Dạy lớp 2/5 22   Sáng
Chiều
37  
34 Hồ Thị Phước x 4/25/1970 09/1993 TC Tiểu học Dạy lớp 2/6 22   Sáng
Chiều
38  
35 Đinh Thị Thủy Ngân x 02/06/1982 09/2003 ĐH Tiểu học Dạy lớp 2/7 22   Sáng
Chiều
38  
36 Nguyễn Thùy Trang x 15/10/1995 09/2017 ĐH Tiểu học Dạy lớp 2/8 22   Sáng
Chiều
38  
37 Nguyễn Thị Ngọc Phượng x 04/08/1995 09/2017 ĐH Tiểu học Dạy lớp 3/1 22   Sáng
Chiều
41  
38 Tô Hữu Đào   02/10/1980 09/2001 ĐH Tiểu học Dạy lớp 3/2 22 Tổ phó Tổ lớp 3 Sáng
Chiều
42  
39 Nguyễn Thị Thành x 30/07/1968 09/1991 CĐ Tiểu học Dạy lớp 3/3 22   Sáng
Chiều
41  
40 Nguyễn Thị Quyên x 15/01/1993 09/2014 Trung cấp tiểu học Dạy lớp 3/4 22   Sáng
Chiều
41  
41 Lê Thị Thu Hằng x 09/06/1987 09/2009 CĐ Văn- KTGĐ Dạy lớp 3/5 22 Tổ trưởng Tổ lớp 3 Sáng
Chiều
41  
42 Nguyễn Tấn Hảo   30/10/1982 10/2000 CĐ Tiểu học Dạy lớp 3/6 22   Sáng
Chiều
41  
43 Phan Thị Ngọc Huyền x 27/01/1995 09/2017 ĐH Tiểu học Dạy lớp 3/7 22   Sáng
Chiều
41  
44 Lê Hữu Toán   12/11/1987 09/2013 TC Tiểu học Dạy lớp 4/1 24 Tổ trưởng Tổ lớp 4 Sáng
Chiều
40  
45 Hoàng Thị Hợp x 07/05/1991 09/2012 ĐH Tiểu học Dạy lớp 4/2 24 Tổ phó Tổ lớp 4 Sáng
Chiều
39  
46 Trần Thị Lê Dinh x 19/01/1987 09/2013 CĐ Tiểu học Dạy lớp 4/3 24 Thư ký HĐ Sáng
Chiều
39  
47 Lê Minh  Hiếu   06/06/1970 10/2000 ĐH Tiểu học Dạy lớp 4/4 24   Sáng
Chiều
40  
48 Nguyễn Xuân Biên   17/30/1980 09/2003 ĐH Tiểu học Dạy lớp 4/5 24   Sáng
Chiều
39  
49 Nguyễn Thị Diễm Trinh x 00/06/1995 09/2017 ĐH Tiểu học Dạy lớp 4/6 24   Sáng
Chiều
40  
50 Trần Thị Lợt x 19/11/1972 09/1993 ĐH Tiểu học Dạy lớp 5/1 24 Tổ trưởng Tổ lớp 5 Sáng
Chiều
42  
51 Đinh Thị Hẹn x 1987 09/2010 ĐH Tiểu học Dạy lớp 5/2 24 Tổ phó Tổ lớp 5
Thanh tra nhân dân
Sáng
Chiều
42  
52 Lê Văn Chung   04/01/1974 09/1995 TC Tiểu học Dạy lớp 5/3 24   Sáng
Chiều
41  
53 Trần Thị Hạnh x 20/10/1971 09/1998 ĐH Tiểu học Dạy lớp 5/4 24   Sáng
Chiều
41  
54 Nguyễn Thị Oanh x 08/03/1975 02/1995 ĐH Tiểu học Dạy lớp 5/5 24   Sáng
Chiều
42  
55 Lê Thị Châu Tra x 3/15/1988 10/2011 ĐH Tin học Dạy Tin học lớp: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 20 Tổ phó Tổ Anh văn - Tin học Sáng 4,5,6
Chiều 2,3
   
56 Nguyễn Thị Hạnh x 1988 09/2012 ĐH Tin học Dạy Tin học lớp: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 5.5, giữ phòng máy 20   Sáng 2,3
Chiều 4;5;6
   
57 Lê Xuân Cương x 26/06/1976 09/1998 CĐ Anh văn Dạy Anh văn lớp: 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5  16 Tổ trưởng Tổ Anh văn - Tin học Sáng 2,3,4,5,6    
58 Phạm Thị Kim Oanh    x 10/17/1987  09/2010 ĐH Anh văn Dạy Anh văn lớp: 2.6; 2.7; 2.8; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 18   Sáng 2,3,4,5
Chiều 6
   
59 Nguyễn Thị Hiền x 24/11/1988 09/2013 ĐH Anh văn Dạy Anh văn lớp: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.6; 3.7 18   Sáng 3,4,5,6    
60 Nguyễn Thị Phương x 6/8/1989 09/2013 CĐ Anh văn Dạy Anh văn lớp: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 20   Sáng 3,4,5,6    
61 Hồ Duy Hoàng   11/8/1984 09/2011 CĐ MT - GDCD Dạy Mĩ thuật lớp: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 18   Sáng 2,4,5,6    
62 Đỗ Thị Hiền x 5/7/1989 09/2012 CĐ Họa - KTGĐ Dạy Mĩ thuật lớp: 1.5; 1.6; 1.9; 1.10; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 18   Sáng 3;4;5;6
 Chiều 5
   
63 Nguyễn Thị Hương Thảo x 12/1/1990 09/2013 ĐH Âm nhạc Dạy Âm nhạc lớp:  1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 18 Tổ phó Tổ Hát nhạc - Thể dục - Mĩ thuật Sáng 3;4;5;6
 Chiều 4
   
64 Ngô Thị Tuyết Mai x 18/02/1988 02/2010 ĐH Âm nhạc Dạy Âm nhạc lớp: 1.5; 1.7; 1.9; 1.10; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 18   Sáng 3;4;5;6
 
   
65 Bùi Thị Hảo x 15/08/1990 09/2012 CĐ TD-CT Đội Dạy thể dục lớp:  1.1; 1.7; 1.8; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 17   Sáng 3;5;6
Chiều 2;4 
   
66 Hoàng Trọng Phú   15/09/1990 09/2011 ĐH TD- Đoàn Đội Dạy thể dục lớp: 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 18   Sáng 2;4;6
Chiều 3;5 
   
67 Nguyễn Thị Thủy x 12/28/1989 09/2015 ĐH Thể dục Dạy thể dục lớp: 1.2; 1.3; 1.4; 1.9; 1.10; 2.1; 2.2; 2.3; 2.8 13   Sáng 2;4;6
Chiều 3;5 
   
68 Phạm Quốc Đại   9/18/1986 09/2012 CĐ Thể dục Dạy thể dục 1.5; 1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 14 Tổ trưởng Tổ Hát nhạc - Thể dục - Mĩ thuật Sáng 3;5
Chiều 4;6 
   
                       
            Hòa Phú, ngày 11 tháng 10 năm 2017      
            Hiệu trưởng      
                       
                       
                       
            Phạm Văn Xuân      


cm 1
cm 2
cm 3
cm 4

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây