KẾ HOẠCH Thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tại thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;
Căn cứ kế hoạch số 233/KH-PGDĐT ngày 12/3/2018 về Kế hoạch thực hiện Qui chế 3 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và tình hình thực tế của nhà trường,
Trường Tiểu học Hòa Phú lập kế hoạch thực hiện 3 công khai của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.
I- Mục đích, yêu cầu:
- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II. Nội dung thực hiện:
          1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
- Cam kết chất lượng: điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong trường; khả năng tiếp tục học tập của học sinh.
- Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả học sinh hoàn thành lớp học và hoàn  thành chương trình Tiểu học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong các hội thi, giao lưu cấp huyện, tỉnh;  số học sinh nam, nữ từng khối lớp.
-  Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.
- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tổ chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh bán trú, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường.
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo.
- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:
- Tình hình tài chính của nhà trường: công khai tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
- Các khoản chi theo từng năm học như: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.
- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội
III. Về hình thức và địa điểm, thời điểm công khai:
  1. Hình thức công khai:
- Công khai thông qua các phiên họp đầu năm học, hội nghị CCVC, buổi sơ kết, tổng kết.
- Công khai trong họp Hội đồng nhà trường.
- Công khai thông qua họp phụ huynh học sinh lớp, trường.
- Công khai qua các báo cáo sơ kết, tổng kết.
  1. Địa điểm công khai:
- Trên trang website điện tử của trường.
- Niêm yết ở bảng tin của trường.
3. Thời điểm công khai: 
-  Đầu năm học (Tháng 9)
- Sơ kết HK1 (Tháng 1)
- Cuối năm học (Tháng 6)
- Khi có yêu cầu  
IV. Tổ chức thực hiện:
     1/Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường:
-  Tổ chức triển khai quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đến hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh.
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện công khai, phân công trách nhiệm phụ trách đối với các thành viên.  
          - Xây dựng quy chế với các nội dung, thời gian và hình thức công khai của đơn vị theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
- Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Phòng GD-ĐT; báo cáo kịp thời về Phòng GD-ĐT.
2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai:
- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ vào nội dung công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu;  báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính theo biểu mẫu  đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch.
- Các Phó ban và thành viên Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai tại đơn vị.
          3. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.
1. Ông Phạm Văn Xuân - Trưởng ban: Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đến tất cả toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường, Phụ huynh học sinh.
2. Bà Phan Ngọc Tuyết - Phó Trưởng ban: Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành điều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.
3 Bà Huỳnh Thị Hồng - Phó Trưởng ban: Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ - Thư ký: Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo. Niêm yết trên bảng thông tin của nhà trường.
5. Bà Nguyễn Thị Cháy: Báo cáo công khai thu, chi tài chính
6. Bà Nguyễn Thị Hạnh: Niêm yết công khai trên trang web của trường.
7. Bà Đinh Thị Hẹn: Lập biên bản niêm yết và biên bản tháo dỡ niêm yết.
8. Bà Nguyễn Hồng Nhung, bà Đinh Thị Hẹn, bà Nguyễn Ngọc Phi: Thực hiện giám sát việc công khai của đơn vị.
Trên đây là kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Hòa Phú ./.
 
 Nơi nhận:
 -  Các thành viên Ban chỉ đạo;
 - Website trường;
 - Niêm yết tại VP;
 - Lưu VT,…
HIỆU TRƯỞNG
  

Phạm Văn Xuân
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây