Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2019-2020


                                                                                         
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban chỉ đạo, kiểm tra công tác
kiểm tra học kì I- năm học 2019 - 2020
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ

      Căn cứ công văn số 1880/PGDĐT ngày 20/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ  kết học kì I năm học 2019-2020;

         Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường tiểu học Hòa Phú;
   Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị và năng lực của cán bộ giáo viên,
 

QUYẾT ĐỊNH:


          Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra  học kì I năm học 2019 -2020 của đơn vị, gồm các ông bà có tên sau đây:
   1- Ông Nguyễn Văn Phương                 Hiệu trưởng                   Trưởng ban
   2- Bà Phan Ngọc Tuyết                       Phó hiệu trưởng              Phó ban
   3- Bà Huỳnh Thị Hồng                        Phó hiệu trưởng              Phó ban
   4- Bà Đinh Thị Hẹn                               Trưởng Ban Thanh tra     Thành viên
   5- Bà Dương Thị Thúy Liễu                 Viên chức TV-TB           Thành viên
   6- Bà Nguyễn Thanh Liên                    Giáo viên                         Thành viên
   7- Bà Phạm Thị Kim Oanh                   Tổ trưởng Tổ AV-TH      Thành viên
Điều 2. Ban chỉ đạo, kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra công tác kiểm tra học kì I năm  học 2019-2020  từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ra đề và bảo mật đề kiểm tra đến việc tổ chức coi và chấm bài theo đúng quy chế.     
           Điều 3. Các Ông Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-Như điều 1;
-Lưu VT trường.
                                                                                                          Nguyễn Văn Phương

                                                                               
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra học kì I
năm học 2019- 2020
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ
 

      Căn cứ công văn số 1880/PGDĐT ngày 20/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ  kết học kì I năm học 2019-2020;

      Căn cứ vào năng lực cán bộ, giáo viên;
      Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra học kì I năm học 2019 – 2020 gồm các ông, bà có tên sau :
 1. Ông Nguyễn Văn Phương             Hiệu trưởng                      Trưởng ban
 2. Bà Phan Ngọc Tuyết                     Phó Hiệu trưởng                Phó ban
 3. Bà Huỳnh Thị Hồng                     Phó Hiệu trưởng                Phó ban
 4. Bà Trần Thị Lợt                            Tổ trưởng tổ khối lớp 5      Thành viên
 5. Ông Lê Hữu Toán                         Tổ trưởng tổ khối lớp 4     Thành viên
 6. Ông Tô Hữu Đào                          Tổ trưởng tổ khối lớp 3      Thành viên
 7. Bà Trần Thị Thanh Mai                Tổ trưởng tổ khối lớp 2       Thành viên
 8. Bà Nguyễn Thị Kim Hằng           Tổ trưởng tổ khối lớp 1       Thành viên
 9. Bà Phạm Thị Kim Oanh                    Tổ trưởng tổ AV-TH         Thành viên
Điều 2. Hội đồng ra đề kiểm tra  giữa học kì I có trách nhiệm xây dựng đề kiểm tra; tổ chức in đề, niêm phong đề và có trách nhiệm bảo mật trước giờ kiểm tra.
Điều 4. Các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
-Như điều 1;
-Lưu VT trường.
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                         Nguyễn Văn Phương


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra học kì I
 năm học 2019-2020
 
 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ
 

      Căn cứ công văn số 1880/PGDĐT ngày 20/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ  kết học kì I năm học 2019-2020;

      Căn cứ vào năng lực cán bộ, giáo viên;
      Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ học kì I năm học 2019 – 2020 gồm các ông, bà có tên sau: (  Danh sách đính kèm)
Điều 2. Hội đồng coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra định kỳ học kì I năm học 2019-2020 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đúng theo các văn bản hướng dẫn về việc coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra định kì.
Điều 3. Các Ông, Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nơi nhận :
-Như điều 1;
-Lưu VT trường.

                                                                                    Nguyễn Văn Phương
                                                                                    


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 - 2020

     Căn cứ công văn số 1880/PGDĐT ngày 20/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ  kết học kì I năm học 2019-2020;
     Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Hòa Phú, trường Tiểu học học Hòa Phú đề ra kế hoạch thực hiện kiểm tra cuối kì I học 2019-2020 như sau:
 
Thời gian Nội dung Người thực hiện
Từ 10/12/2019
đến 18/12/2019
- Thành lập ban chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra học kì I.
- Quán triệt tinh thần thực hiện công tác 2 không trong toàn thể cán bộ-giáo viên-nhân viên.
- Họp Ban chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra học kì I.
- Lên lịch kiểm tra học kì I.
- Duyệt đề kiểm tra và niêm phong.
- Kiểm tra lại các điều kiện chuẩn bị cho việc kiểm tra học kì I (CSVC, Lịch kiểm tra, sắp xếp phòng kiểm tra).
 
-Hiệu trưởng

-Hiệu trưởng

-Thành viên BCĐ

-PHT
-Hiệu trưởng, PHT
-Theo sự phân công của BCĐ
 
Từ 16/12/2019
đến 20/12/2019
- Kiểm tra môn Tin học ( khối lớp 3,4,5); Tiếng Anh ( khối lớp 2, 3,4,5) ; Khoa học, Lịch sử và Địa lí ( lớp 4,5).
 - Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra các môn Tin học, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.
-GV dạy lớp


-Theo sự phân công của BCĐ
Từ 23/12/2019
đến 24/12/2019
- Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán khối lớp 1,2,3,4,5.
- Chấm bài.

- Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra và chấm bài.
 
- Theo sự phân công của BCĐ
- Theo sự phân công của BCĐ
-Theo sự phân công của BCĐ
                                                                                                           


1. Địa điểm kiểm tra :
           Kiểm tra theo lớp học, phòng tin học, phòng kiểm Tiếng Anh (có lịch riêng)
2. Thời gian kiểm tra :  
 
Ngày Môn Thời gian mở đề Ghi chú
16-20/12/2019 Tiếng Việt ( đọc thành tiếng) Khối 1 - 5    
17/12/2019 - Tiếng Anh (khối 2)
- LS&ĐL (khối 5)
- Tin học (khối 5)
7 giờ 10 phút
7 giờ 10 phút
8 giờ 10 phút
 
 
18/12/2019 - Tiếng Anh  (khối 5)
- Khoa học (khối 5)
- Tiếng Anh ( khối 4)
- Tin học (khối 4)
7 giờ 10 phút
8 giờ 10 phút
13 giờ 10 phút
14 giờ 10 phút
 
19/12/2019 - Tiếng Anh ( khối 3)
- Tin học (khối 3)
- Khoa học ( khối 4)
- LS&ĐL ( khối 4)
7 giờ 10 phút
8 giờ 10 phút
13 giờ 10 phút
14 giờ 10 phút
 
23/12/2019 -Tiếng Việt ( khối 1,2, 5)
- Tiếng Việt ( khối 3,4)
 
7 giờ 10 phút
13 giờ 10 phút
 
24/12/2019 -Toán ( khối 1,2, 5)
-Toán ( khối 3,4)
 
7 giờ 10 phút
13 giờ 10 phút
 
Lưu ý :
3. Thời gian và địa điểm chấm bài kiểm tra: Tập trung tại trường
   + Thời gian chấm bài: Chấm bài trái buổi kiểm tra ( GVBM coi lớp )
   + Giáo viên chấm chéo theo sự phân công của Ban chỉ đạo. Giáo viên chấm bài xong vào điểm và gửi danh sách lại cho GVCN (GVCN chuẩn bị danh sách và gửi cho giáo viên chấm để vào điểm).
+ Giáo viên chấm bài tại trường, không mang bài kiểm tra về nhà.
4. Tổ chức thực hiện:
   a.Công tác chuẩn bị
     - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ cuối học kì I.
    - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ kiểm tra.
    - Công bố lịch kiểm tra rộng rãi cho tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và Hội đồng sư phạm được biết. Sinh hoạt kỹ nội quy coi kiểm tra trong Hội đồng sư phạm nhà trường, đôn đốc giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra và học sinh làm bài kiểm tra thật nghiêm túc.
    b.Tổ chức ra để
      Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện phân công soạn và duyệt đề đảm bảo các yêu cầu sau:
      Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
      - Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;
      - Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;
      - Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;
      - Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;
     Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.
    c. Tổ chức coi – chấm:
    - Đổi chéo coi, chấm kiểm tra cả 5 khối lớp ( Theo bảng phân công)
     Trong thời gian kiểm tra yêu cầu giáo viên nghiêm túc thực hiện trong việc coi kiểm tra, không làm việc riêng hoặc tụ tập nói chuyện riêng, đảm bảo đúng giờ làm bài theo quy định của Hội đồng.
      Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì I năm học 2019 – 2020 của Trường Tiểu học Hòa Phú, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên xem và thực hiện.                                                                     
Nơi nhận :
-Các tổ chuyên môn;
-Lưu VT trường.
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                  Nguyễn Văn Phương

TRƯỜNG TH HÒA PHÚ
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
TỪNG THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO
KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM TRA CUỐI KÌ I
 NĂM HỌC 2019 – 2020
(Theo quyết định số        /QĐ-HP ngày    /   /2019)
 
 1. Ông Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
 • Chịu trách nhiệm chung về việc phổ biến kế hoạch kiểm tra, quán triệt tinh thần thực hiện công tác “Hai không với 4 nội dung” trong toàn thể CB-GV-NV.
 • Duyệt đề kiểm tra và niêm phong bảo mật đề kiểm tra và đáp án.
 • Kiểm tra giám sát công tác coi kiểm tra, chấm kiểm tra của giáo viên.
 • Xử lý các trường hợp bất thường, vi phạm nội quy kiểm tra (nếu có).
 1. Bà Phan Ngọc Tuyết – Phó hiệu trưởng – Phó ban:
 • Cùng với trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
 • Lên lịch kiểm tra cuối năm học.
 • Đề nghị đề kiểm tra và đáp án các môn ở khối lớp 4, 5 và bộ môn.
 • Sắp xếp phòng thi cho học sinh kiểm tra được thuận tiện, phù hợp.
 • Tổng hợp báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả kiểm tra
 • Theo dõi việc giáo viên kiểm tra bài học sinh và chấm bài.
 1. Bà Huỳnh Thị Hồng – Phó hiệu trưởng – Phó ban:
 • Cùng với trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
 • Đề nghị đề kiểm tra và đáp án các môn ở khối lớp 1, 2, 3.
 • Theo dõi việc giáo viên kiểm tra bài học sinh và chấm bài.
4. Bà Nguyễn Thanh Liên - Thành viên:
 • Thực hiện công tác thư ký, ghi nhận tình hình các buổi kiểm tra, tình hình chấm bài, nắm sĩ số học sinh mỗi buổi kiểm tra.
 • Theo dõi ghi nhận tình hình suốt thời gian học sinh kiểm tra theo sự phân công của ban chỉ đạo.
5. Bà Đinh Thị Hẹn - Trưởng ban thanh tra - Thành viên:
 • Theo dõi ghi nhận tình hình suốt thời gian học sinh kiểm tra cùng với ban chỉ đạo.
 • Cùng với trưởng ban kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế.
6. Bà  Phạm Thị Kim Oanh - Thành viên:
 • Đề nghị đề kiểm tra và đáp án các môn Tiếng Anh.
 • Theo dõi ghi nhận tình hình suốt thời gian học sinh kiểm tra theo sự phân công của ban chỉ đạo.
7. Bà Dương Thị Thúy Liễu – Thành viên:
 • Kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện phục phụ công tác kiểm tra.
 • Theo dõi ghi nhận tình hình suốt thời gian học sinh kiểm tra theo sự phân công của ban chỉ đạo.
          Các thành viên trong ban chỉ đạo cùng nhau kết hợp và nhắc nhở nhau thực hiện tốt các công việc được phân công để công tác kiểm tra học kì I đạt kết quả tốt./.
         

                                                                                     TRƯỞNG BAN
                                                                                      


                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  Nguyễn Văn Phương


                                                                                 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây