Công đoàn Giáo Dục

Thứ ba - 13/10/2015 10:32
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

__________________________________

 

Số :  66 / CĐGD

V/v tổ chức triển khai Ngày Pháp luật

nước CHXHCN Việt Nam năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.

________________________________________________________________

 

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

 

 

 

                                         Kính gửi: CĐCS các trường học trực thuộc.

 

         Thực hiện công văn số 446/HD-CĐGD ngày 06/10/2015 của Công đoàn Giáo dục Bình Dương về việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 và Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 11/9/2015 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương về  tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam , Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) thành phố Thủ dầu Một đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai Ngày Pháp Luật nước CHXHCNVN năm 2015 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật (09/11 hàng năm) theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành giáo dục.  

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác tham gia xây dựng luật, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ và người học trong ngành giáo dục.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ công đoàn 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và những quy định pháp luật khác; tiếp tục triển khai Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ và người học ngành giáo dục trong tình hình mới.

- Tổ chức Ngày Pháp luật đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng nội dung, hình thức đa dạng và lồng ghép với kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của ngành, gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

2. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền

- Chủ đề Ngày Pháp luật: “Công nhân, viên chức, lao động thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

“Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

“Công nhân, viên chức, lao động chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

“Tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, viên chức, lao động”;

“Công nhân, viên chức, lao động gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng và nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

3. Thời gian, nội dung, hình thức tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

Thời gian: Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2015 bắt đầu từ 05/10/2015 đến hết 30/11/2015, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 02 đến ngày 09/11/2015.

Nội dung:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;

- Giáo dục CBNGNLĐ trong ngành ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

- Tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 và Điều 10 Hiến pháp về Tổ chức Công đoàn, Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ trong ngành giáo dục, tiếp tục triển khai Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 cả Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ ngành giáo dục trong tình hình mới.

Hình thức:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn về ý nghĩa Ngày Pháp luật, về các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật của đơn vị như: pano, áp phích, tài liệu, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị…

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm, hội nghị triển khai, tuyên truyền trực tiếp về Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ ngành giáo dục.

- Tăng cường tư vấn pháp luật; phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách cho CBNGNLĐ và người học trong ngành giáo dục gắn với quán triệt nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; tham gia kiểm tra phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ và người học trong ngành giáo dục.

- Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ trong ngành giáo dục, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở nội dung quy định của Công văn này, các CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật về CĐGD thành phố TDM trước ngày 25/11/2015.

         

 

Nơi  nhận:                                                                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

- 57 CĐCS;                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

- VP.PGD-ĐT;                                                                                                                                      

- BTV.CĐGD;                                                                                                              

- Lưu CĐN, H60.                                                                                                                                           (Đã ký)                                                                              

                                                                                  

                                                                                                                                                  Dương Văn Bốn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây